agnetamartin.com © 2007 •

 

Dagens Citat:   

"Varje försök du gör att rätta en broder innebär att du tror att det är möjligt för dig att rätta, och detta kan endast vara egots högmod. Rättelse är av Gud Som inte vet någonting om högmod."

En Kurs i Mirakler

Textboken sid 209

 


En Kurs I Mirakler

Inledning

Detta är en kurs i mirakler. Det är en obligatorisk kurs. Endast tidpunkten när du ägnar dig åt den är frivillig. Fri vilja innebär inte att du kan fastställa läroplanen. Det innebär endast att du kan välja vad du vill läsa vid en given tidpunkt. Kursen syftar inte till att lära ut kärlekens mening, för den ligger bortom det som kan läras ut. Men den syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv.
Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.

Denna kurs kan därför sammanfattas mycket enkelt på detta sätt:

  • Ingenting verkligt kan hotas.
  • Ingenting overkligt existerar.
  • I detta ligger Guds frid.

Separationen från Gud - Myten
Himmelriket

Gud är vår Källa och Källan till allt som har skapats. Gud är Kärlek, Enhet, Oskuld och Fullkomlighet och delar detta med oss, Hans Söner, utan begränsningar. Som delar av Gud delar vi också alla Hans kvaliteter, även den att vara Hans medskapare. Vi är Guds Söner.

Skapelsen, precis som anden (spirit) är abstrakt och oföränderlig. Dess natur är enhet, fri från form och med en kunskap om att det inte finns någon gräns där Skaparen upphör och skapelsen tar vid.

Vi är en Idé i Guds Sinne (Mind) och denna Idé är utan begränsningar och består av ett oändligt antal tankar. Alla dessa tankar är Guds Son - Kristus.

Vi känner vår Skapare och känner fullkomlig tacksamhet över att vara en del av Universum. Vi sjunger ut vår tacksamhet till vår Källa, över att vi vet att vi är en del av Hans Helighet, en del av Himmelriket. Gud är Kärlek och Kärlek utan slut som flödar oavbrutet och ostört mellan Skapare och Skapelsen. Denna känsla upplever många av oss i t ex naturen.

Detta är Verklighet, vårt sanna arv som barn till vår Källa, som säger att allt jag har är ert. Här känner Guds Söner sig hemma och vilar i fullkomlig frid med kunskapen om att vi tillhör Gud som skapat oss. Detta är Verkligheten som Gud skapat, för alltid oföränderlig och för alltid fullkomlig, den eviga sanningen. Guds Söner är ett med Honom i fullkomlig kärlek, oskyldighet och frid. Det finns ingenting att vara rädd för.

Separationen - Helvetet

Plötsligt fick en av Guds Söner en galen liten idé – ”Kan det finnas något annat än det som finns?” Tanken for som en laserstråle genom hela Sonskapet likt en virusinfektion.
Den upplevdes som ett åsknedslag som förstörde stillheten i Himlen och tycktes kasta ut Guds Söner ut ur Kungariket ut i ett mörker och en tomhet.

En ostämd kakafoni av röster tycktes ropa ut: ”Jag har avbrutit Enheten för att jag har skapat min egen ego-skapelse. Jag är min egen skapare och min egen källa. Jag vill vara konkret, specifik och speciell.” Separationen från Gud var ett faktum.

Även i denna tomhet visste Guds Söner i vårt inre att vi inte kunde göra detta i den Verkliga världen. Men vi kunde övertyga oss själva om att vara i en annan dimension. Vi hade uppfunnit Egot.

För att kunna konkurrera med Gud och visa att vi är våra egna skapare var vi tvungna att lämna Kungariket och förneka vår Källa. Vårt sinne (mind) splittrades i en världslig nivå och en mirakelnivå.

Egot styr och ställer på världens nivå. Egot vill att vi lever i det förflutna och oroar oss för framtiden. Egots röst överröstar oftast rösten som talar för Gud, den Heliga Ande. Egot vill att vi jämför oss med andra, vi är inte lika bra eller vi är bättre. När egot ger ut lider vi brist. Egot vill alltid ha något tillbaka.

Den Helige Ande verkar på mirakelnivån. Hans röst är tyst och stilla. Den uppmanar hela tiden till Kärlek, förlåtelse och helande. Att ge är att få. Vi lär oss att leva i nuet.

Den Helige Ande beskrivs i hela kursen som den som ger oss svaret på separationen. Han kommer med Försoningens plan till oss och upprättar vår speciella del i den och visar oss exakt vad vi ska göra. Han beskrivs som den återstående länken mellan Gud och Hans separerade söner. För att kunna fullfölja denna funktion har Han en dubbel funktion. Han vet eftersom Han är en del av Gud och Han varseblir eftersom Han har sänts för att rädda mänskligheten.

Två tankesystem

Nivå 1 är en totalt abstrakt och oföränderlig nivå. Här är Guds Sinne som är totalt utgivande och skapande och är allt som är Sant. Efter separationen från Gud finns också det splittrade sinnet som är projektion och illusion och Falskt. Den Helige Ande är budbäraren mellan de båda.

Nivå 2 är den värld vi lever i där vi alltid har en valsituation. Vi skapar själva den värld vi vill ha genom våra beslut. Egot väljer alltid rädsla, skuld, förnekande och särskilda relationer (”wrong mind”).

När vi väljer i enlighet med den Helige Ande väljer vi förlåtelse, helande, sann varseblivning och heliga relationer (”right mind”). Vi har hela tiden en möjlighet att välja om, om vi t ex har gjort ett felaktigt val och framför allt inte känna skuld för att vi valt fel.

Kursen lär oss att förändra vårt sätt att uppfatta oss själva och vår omvärld så att vi kan gå från projektioner, rädsla och särskilda relationer till förlåtelse, sann varseblivning och heliga relationer. Kursen lär oss att agera utifrån kärlek i stället för utifrån rädsla, t ex irritation, ilska, avundsjuka, girighet och svartsjuka.

I våra sinnen finns tankar som antingen kan såra oss eller hjälpa oss. Jag kan alltid själv välja vilket. Jag kan välja att släppa allting utom mina kärleksfulla tankar. Jag kan besluta att alla mina tankar ska vara fria från rädsla, skuld och dömande, både gentemot mig själv och andra.

Jag är ansvarig för vad jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever och jag bestämmer själv vilket mål jag vill uppnå. Allting som händer mig har jag bett om och tar emot såsom jag bett att få det.

Jag väljer att bejaka min befrielse från det förflutnas plågor och lidanden genom att leva i nuet.

Jag väljer ur mitt hjärta att förlösa mig själv och alla jag känner från dömandets fängelse.

Vad är ett mirakel

Kursen ger oss verktyg att korrigera våra tankefel i den form de uppträder. Korrigering = mirakel som når oss för att säga att egots värld är en illusion.

Mirakel är de förändringar i vårt sätt att tänka som avlägsnar de hinder som finns för att vi ska uppleva kärlek i stället för rädsla.

Miraklet inträffar i vårt sinne. Miraklet är det eviga livets affirmation. Det lär oss att våga leva i nuet. Det lär oss att uttrycka och uppleva Kärlek. Det finns ingen relation där vi inte kan lära ut Kärlek.

Egot vill att vi ska känna skuld, för vad? Det är inte så noga, huvudsaken är att vi känner skuld. Egot lär oss att det finns två sätt att bli av med skuld, att undertrycka den eller projicera den.

Den Heliga Ande lär oss att enda sättet att bli av med skulden är genom förlåtelse. Förlåtelse är nyckeln till Kärlek. När förlåtelse sker, sker ett mirakel. Skulden släpper, rädslan släpper.

Jesus inspirerar till miraklerna och den Helige Ande har rösten som talar för Gud. Miraklerna är en gåva från Jesus, från den nivå där endast Kärlek existerar. Jesus är förebilden eftersom Han var den förste att fullkomliga sin egen del i Försoningen fullständigt.

I kapitel 1 i Textboken finns 50 mirakelprinciper beskrivna.

Hur kom kursen till

Kursen är ett resultat av ett samarbetsäventyr mellan två psykologer, Helen Schucman och William Thetford på Columbia-Presbyterian Medical Center i New York.
1958 anställde Bill Helen för att leda ett forskningsprojekt. De första sju åren av deras relation var mycket ansträngd. De arbetade dock bra tillsammans på en proffessional nivå.
På våren 1965 sa Bill till Helen – ”det måste finnas ett bättre sätt att samarbeta än att vara aggressiv, hela tiden konkurrera och döma varandra, så som vi gör hela tiden. I detta ögonblick kom kursen till.

Detta är ett lysande exempel på ett mirakel. Två antagonister byter sin varseblivning av varandra från hat till förlåtelse, från egna intressen till delade intressen. ”Det heligaste av alla ögonblick på jorden är när ett gammalt hat blir en ny kärlek.”

Helen började höra en inre röst repetera: ”Detta är en kurs i mirakel, var snäll och notera.”
Hon frågade Bill vad hon skulle göra. Han sa ta diktamen och ta med dig resultatet i morgon. Sju år senare var ”A Course in Miracles” färdig. Den publicerades 1976 och gavs ut av ”the Foundation for Inner Peace”.

Kursen finns översatt till ett antal språk, tyska, spanska, ryska, franska och svenska.

Den inre rösten identifierade sig själv som Jesus och mycket av materialet är skrivet i första person. Det är inte nödvändigt för en studerande att acceptera Jesus författarskap för att studera och praktisera kursens principer, kursen säger dock:

”Det är möjligt att läsa hans ord och dra fördel av dem utan att acceptera honom i ditt liv. Men han kommer att hjälpa dig lite mer om du vill dela dina plågor och glädjeämnen med honom, och lämna dem båda för att finna Guds frid. Men det är framför allt hans lektioner som han vill att du ska lära dig…”

Men det är viktigt att acceptera det kursen slår fast - Jesus är källan till materialet.
” Denna kurs kommer från Jesus ty hans ord har nått dig på ett språk du kan älska och förstå.”

Vad är En kurs i Mirakler

Kursen består av tre böcker, en textbok, 365 lektioner för studenter och en manual för lärare.
Kursen säger att vi är alla lärare och studenter. Att lära ut är att lära sig. Lärande är en kontinuerlig process, det pågår varje ögonblick under dagen och fortsätter in i sömnens värld.

De olika delarna hänger ihop och bör studeras tillsammans. Textboken är en teoretisk grund för lektionerna, som läses en om dagen under ett år.
Men kursen är inte en ettårskurs. Den sista lektionen avslutas med orden: ”Denna kurs är en början inte ett slut.”

Syftet med lektionerna är att vi ska hitta tillbaka till vårt naturliga och ursprungliga tänkande – att vi är fullkomliga och vi är kärlek. De ska hjälpa oss att ägna resten av vårt liv att leva och lära ut detta, guidad av den Helige Ande, och lära oss de lektioner vi dagligen kommer i kontakt med i vårt liv.

Kursen gör inte anspråk på att vara den enda form av sanning, eller den enda andliga väg för en person att hitta tillbaka till Gud. Den lägger fast att den är bara en form av en universell kurs bland många andra med samma syfte och resultat.

Kursen är fullt integrerad psykologiskt och andligt och gör båda rättvisa.
Kursen är inte bara unik utan också radikal i sitt etymologiska sätt att gå till botten med saker och ting.

Den repeterar hela tiden att vi ska gå till roten av vårt enda problem: ”vår övertygelse om att vi är separerade från Gud”.

Ett av Kursens viktigaste uttalande är ”att Gud som är en kärleksfull Skapare, skapade inte denna världen.” Utan att acceptera denna metafysiska förutsättning kan studenter inte fullt ut förstå Kursens teoretiska system.

Gud skapade inte den fysiska världen, men det är viktigt att leva i denna världen som om den vore verklig och se den som ett klassrum där vi lär oss våra lektioner i förlåtelse. Vi vaknar från drömmen om separation när vårt felaktiga tankesystem har rättats till och vi återvänder till medvetandet om vår Källa i Himlen. Vi kan inte skylla på Gud för en värld Han inte skapat.

Kursen är också unik i sitt sätt att blanda österländska och västerländska tankar.

Den har fler paralleller i den gamla hinduismen och buddismen än i den dualistiska tanken i västerlandets religioner. Kristna kommer att finna många ord de är familjära med – försoning, frälsning, förlåtelse av skulder, Guds Son etc. – men med annan betydelse.

Kursen kom till på en oväntad plats – ett stort medicinskt center i hjärtat av New York – symboliserande materialism och missbruk av vår världs kraft och styrka. En påminnelse om nödvändigheten att lära oss våra lektioner precis där vi är, i våra problematiska relationer och i våra dagliga situationer i livet.

”Det finns de av oss som är kallade för att ändra sin livssituation nästan omedelbart, men dessa är få. De flesta får ett långsamt utvecklande träningsprogram, där så många tidigare misstag som möjligt rättas till. Särskilt relationer måste varseblivas ordentligt och alla mörka hörnstenar av oförlåtelse elimineras.”

1. etymologi = läran om härledning av ord och deras betydelse
2. metafysik = spekulation om tillvarons väsen och yttersta grunder
3. dualism = en åskådning som räknar med två motsatta grundprinciper, t ex världens uppdelning i goda och onda